Schaeffler Nederland

 
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden voor gebruik van de Schaeffler website

1. Doel

1.1
Voor het gebruik van deze website (Schaeffler website) aangeboden door Schaeffler Technologies AG & Co. KG en/of haar vestigingen ("Schaeffler") gelden deze voorwaarden, voorzover niet anders is gereglementeerd in de voorwaarden van de Schaeffler-onderneming in het betreffende land. Bij gebruik voor de eerste maal, accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden voor de op dat moment geldende versie.

1.2
Deze algemene voorwaarden kunnen aangevuld of gewijzigd worden of in individuele gevallen vervangen worden door andere voorwaarden, bijvoorbeeld voor de inkoop of verkoop van producten en/of services.

1.3
In het geval dat de Schaeffler website wordt gebruikt voor commerciële of zelfstandige professionele activiteiten of in het geval dat het voor publiciteitsdoeleinden dient, is § 312e sectie 1, zin 1, nummer 1 - 3 van de Duitse wet niet van toepassing.

2. Inhoud van de Schaeffler website

De Schaeffler website bevat specifieke informatie en software, alsmede gerelateerde documenten die kan worden bekeken of gedownload, zonder enige garantie betreffende compleetheid. Schaeffler is gerechtigd zonder voormelding op elk gewenst moment de layout of inhoud van de website gedeeltelijk of geheel te wijzigen. Vanwege de aard van het internet en computersystemen, accepteert Schaeffler geen aansprakelijkheid voor de eventueel niet continue beschikbaarheid van de Schaeffler website.

3. Gebruiksrechten

3.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van informatie, software en documenten die beschikbaar worden gesteld op de Schaeffler website. In het geval van updaten van informatie, software en documenten valt dit onder de geldende licentievoorwaarden, die eerder zijn overeengekomen met Schaeffler. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden gelden boven deze voorwaarden.

3.2
Schaeffler verleent de gebruiker een exclusieve, niet-overdraagbare, licentie voor de informatie, software en documenten die aan de gebruiker ter beschikking is gesteld of die beschikbaar is op de Schaeffler website, voorzover overeengekomen. Of in het geval er geen sprake is van een dergelijke overeenkomst, in overeenstemming met de beschikbaarheid en overdracht door Schaeffler voor het gestelde doel.

3.3
Software wordt alleen in machineleesbare vorm ter beschikbaar gesteld. Er bestaat geen enkele aanspraak op het vrijgeven van brongegevens. Een uitzondering hierop zijn brongegevens die gerelateerd zijn aan “open source software”. Bij het overdragen van “open source software” gelden de hiervoor licentievoorwaarden boven deze gebruiksvoorwaarden. In het geval van overdracht van “open source software”, waarbij als voorwaarde het beschikbaar stellen van de brongegevens vereist is, zal Schaeffler deze beschikbaar stellen tegen vergoeding van de kosten.

3.4
Informatie, software en documenten mogen door de gebruiker niet aan derden worden verspreid, verhuurd of in enige andere vorm ter beschikking worden gesteld. Tenzij toegestaan door voorgeschreven wetgeving, mag de gebruiker de software of documenten niet wijzigen, ontwikkelingen of vertalingen terugdraaien of gegevens verwijderen. De gebruiker mag een kopie van de software maken als zo'n kopie nodig is om toekomstig gebruik te waarborgen, overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden.

3.5
De informatie, software en documenten worden beschermd door copyright, internationale copyrightovereenkomsten evenals door andere wetten en overeenkomsten gerelateerd aan intellectueel eigendom. De gebruiker zal dergelijke wetten naleven en zal in het bijzonder geen alfanumerieke codes/gegevens, merktekens of copyrightvermeldingen wijzigen, bedekken of verwijderen, dit geldt tevens voor informatie, software, documentatie of kopieën daarvan.

3.6
§§ 69a en volgenden van de Duitse copyrightwet wordt hierdoor niet beïnvloed.

4. Intellectueel eigendom

4.1
Ongeacht de speciale voorwaarden in paragraaf 4 van deze gebruiksvoorwaarden mogen informatie, merknamen en overige inhoud van de Schaeffler website niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of op enige andere wijze worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf door Schaeffler.

4.2
Behalve de gebruiksrechten en andere rechten die hier uitdrukkelijk worden verleend, zal aan de gebruiker geen andere rechten verleend worden - specifiek de rechten betreffende firmanaam of industriële eigendomsrechten, zoals patenten, monsterartikelen, of handelsmerken. Tevens heeft Schaeffler geen enkele verplichting voor het verlenen van andere rechten.

5. Registratie en gebruik van beveiligde pagina's

5.1
Enkele pagina's van de Schaeffler website zijn beveiligd met een wachtwoord. Deze pagina’s zijn uitsluitend voor geregistreerde gebruikers toegankelijk om de veiligheid van de zakelijke transacties te kunnen garanderen. Schaeffler behoudt zich het recht voor om registratie van een gebruiker te weigeren. Schaeffler behoudt zich het recht voor om bepaalde pagina's, die eerder vrij toegankelijk waren, te beveiligen voor geregistreerde gebruikers. Schaeffler is altijd gerechtigd de toegang van geregistreerde gebruikers te herroepen door de gebruikersdata te blokkeren, zonder daarvoor redenen op te geven, vooral wanneer de gebruiker:

 • bij registratie valse gegevens verstrekt heeft;
 • de algemene voorwaarden overtreedt, of zijn plicht om zorgvuldig om te gaan met gebruikersdata verwaarloost;
 • de van toepassing zijnde wetgeving overtreedt bij het bezoeken of gebruiken van de Schaeffler website;
 • de Schaeffler website voor langere tijd niet bezocht heeft.

5.2
Voor de registratie zal de gebruiker accurate en correcte gegevens verstrekken en daar waar informatie wijzigt, deze updaten. De gebruiker zal er voor zorgen dat zijn e-mailadres, zoals opgegeven aan Schaeffler, altijd actueel is en een adres is waarop de gebruiker kan worden gecontacteerd.

5.3
Na registratie ontvangt de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord ("gebruikersgegevens"). Wanneer de gebruiker voor de eerste maal inlogt, zal deze het door Schaeffler verstrekte wachtwoord moeten wijzigen in een eigen wachtwoord. Met behulp van de gebruikersgegevens kan de gebruiker zijn eigen gegevens inzien, wijzigen en - indien noodzakelijk - zijn toestemming voor gegevensverwerking geven of intrekken.

5.4
De gebruiker moet er voor zorgen dat de gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is wettelijk aansprakelijk voor alle opdrachten en andere activiteiten, uitgevoerd onder zijn/haar gebruikersgegevens. Na elke online sessie moet de gebruiker uitloggen van de met een wachtwoord beveiligde pagina's op de website. Wanneer de gebruiker de indruk heeft dat een derde misbruik maakt van zijn gebruikersgegevens, moet de gebruiker Schaeffler hier onmiddellijk schriftelijk - bij voorkeur per e-mail - van op de hoogte stellen. Na ontvangst van de melding zal Schaeffler het met deze gebruikersgegevens beveiligde deel van de site blokkeren. Het opheffen van een blokkade is alleen mogelijk na een verzoek van de gebruiker aan Schaeffler of na een nieuwe registratie.

5.5
De gebruiker kan op elk moment schriftelijk verzoeken zijn registratie te beëindigen, vooropgesteld dat door de verwijdering het correct afwikkelen van lopende contractuele overeenkomsten niet belemmert. In dergelijke gevallen zal Schaeffler alle gebruikersgegevens en alle overige opgeslagen persoonlijke gegevens van de gebruiker verwijderen, zodra deze niet meer nodig zijn.

6. Verwijzingen en links

De Schaeffler website kan verwijzingen en (hyper)links bevatten naar websites van derden. Schaeffler accepteert geen aansprakelijkheid voor dergelijke websites en de inhoud daarvan, aangezien Schaeffler geen invloed kan uitoefenen op dergelijke websites en niet verantwoordelijk is voor de weergegeven inhoud en informatie. Het gebruik van dergelijke websites is geheel voor het risico van de gebruiker.

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor gebreken in eigendomsrecht, kwaliteit of virussen

7.1
Wanneer informatie, software of documenten kosteloos ter beschikking worden gesteld, wordt aansprakelijkheid voor tekortkomingen betreffende de kwaliteit of eigendomsrecht van de informatie, software en documenten uitgesloten. Dit geldt met name voor de juiste en foutloze inhoud, het vrij zijn van beschermingsrechten en copyright van derden, of in relatie tot volledigheid en/of bruikbaarheid - met uitzondering van bewust wangedrag of fraude.

7.2
De informatie op de Schaeffler website kan specificaties en/of algemene beschrijvingen met betrekking tot de technische mogelijkheden van afzonderlijke producten bevatten, die in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wegens productaanpassingen) niet altijd beschikbaar zijn. De vereiste prestaties van de producten moeten daarom wederzijds overeengekomen worden, in elk geval op het moment van aankoop.

7.3
De aansprakelijkheid van Schaeffler voor defecten betreffende kwaliteit en eigendomsrecht moeten vastgesteld worden in samenhang met de bepalingen van paragrafen 7.1 en 7.2 van deze gebruiksvoorwaarden. Voor het overige is aansprakelijkheid van Schaeffler uitgesloten, tenzij vereist door wetgeving, bijvoorbeeld de Productaansprakelijkheidswet, moedwillige handelingen, grove nalatigheid, persoonlijk of dodelijk letsel, de overname van een kwaliteitsgarantie, opzettelijk verzwijgen van een defect of in het geval van het schenden van fundamentele contractuele verplichtingen. De schade in geval van fundamentele contractuele verplichtingen is echter beperkt tot contract-kenmerkende, voorzienbare schade, voor zover geen sprake is van moedwillige handelingen of grove nalatigheid.

7.4
Hoewel Schaeffler er alles aan zal doen de Schaeffler website virusvrij te houden, kan Schaeffler echter geen virusvrije omgeving garanderen. De gebruiker zal, voor zijn eigen bescherming, de noodzakelijke stappen moeten nemen om de juiste veiligheidsmaatregelen te waarborgen en zal een virusscanner moeten gebruiken vóór het downloaden van informatie, software of documenten. Tevens om te voorkomen dat virussen op de Schaeffler website komen.

7.5
Een wijziging van de bewijslast is met voorgaande voorwaarden niet bindend.

8. Gebruiksverplichtingen

8.1
Bij het bezoeken of gebruiken van de Schaeffler website zal de gebruiker niet:

 • personen, in het bijzonder minderjarigen, beschadigen of hun persoonlijke rechten schenden;
 • de openbare moraal / goede zeden schenden;
 • enig intellectueel eigendomsrecht, copyright of overige eigendomsrechten schenden;
 • programma's die virussen bevatten, een zogenaamd "Trojaans paard" of overige programma’s uploaden die software kunnen beschadigen;
 • hyperlinks of de inhoud van de website verzenden, opslaan of uploaden waarvoor de gebruiker niet bevoegd is, in het bijzonder in die gevallen waar dergelijke hyperlinks of inhoud een schending van de geheimhoudingsverplichtingen zijn of onwettig zijn;
 • reclame of ongevraagde e-mails (zogenaamde "spam") of onjuiste waarschuwingen voor virussen, storingen en dergelijke verspreiden. Daarnaast verzoeken deel te nemen aan loterijen, kettingbrieven, pyramidespellen of overige vergelijkbare activiteiten.

8.2
Schaeffler mag de toegang tot haar website op elk moment weigeren, in het bijzonder wanneer de gebruiker zijn verplichtingen voortkomende uit deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt.

9. Voorwaarden voor het exporteren van gegevens

9.1
Voor export van bepaalde informatie, software en documenten, ten aanzien van hun eigenschappen, gebruiksdoeleinden of uiteindelijke functie, kan het zijn dat goedkeuring nodig is. De gebruiker moet zich strikt houden aan de exportvoorwaarden voor informatie, software en documenten, met name die van de EU alsmede van individuele EU-lidstaten en de VS. Indien noodzakelijk, zal Schaeffler informatie, software en documenten kenmerken in relatie tot de Duitse en EU-exportlijsten en de VS Commerce Control List.

9.2
De gebruiker moet met name controleren en zich ervan verzekeren dat:

 • de beschikbare informatie, software en documenten niet bedoeld zijn voor enig doel gerelateerd aan bewapening, nucleaire technologie of wapens;
 • bedrijven en personen die voorkomen op de "US Denied Persons List (DPL)" geen goederen, software en technologie van US-oorsprong ontvangen;
 • bedrijven en personen die voorkomen op de "US Warning List", "US Entity List" of op de "US Specially Designated National List" zullen zonder toestemming geen producten van US-oorsprong ontvangen;
 • bedrijven en personen die voorkomen op de "Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List" of op de terroristenlijst van de EU geen goederen zullen ontvangen;
 • militaire instanties niet beleverd worden;
 • de "early warning" instructies van de betreffende Duitse autoriteiten in acht worden genomen.

Toegang tot informatie, software en documenten op de Schaeffler website zal alleen plaatsvinden als het in overeenstemming is met de bovengenoemde controles en garanties. Daar waar de gebruiker niet voldoet aan bovengenoemde, is Schaeffler niet verplicht enige service te bieden.

9.3
Schaeffler zal op verzoek de gebruiker informeren over relevante contacten voor verdere informatie.

10. Bescherming van persoonlijke gegevens

Schaeffler zal bij het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijke gegevens van de gebruiker de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens in acht nemen; deze kan op de Schaeffler website worden ingezien.

11. Aanvullende overeenkomsten, bevoegde rechtbank, toepassingsrecht

11.1
Aanvullende overeenkomsten buiten deze gebruiksvoorwaarden - inclusief rectificaties op deze clausule - moeten in geschreven vorm zijn.

11.2
De bevoegde rechtbank is Nürnberg , wanneer de gebruiker een klant is volgens de definities van de Duitse handelswet (Handelsgesetzbuch).

11.3
De afzonderlijke pagina's op de Schaeffler website worden beheerd door en/of zijn onder de verantwoordelijkheid van Schaeffler KG en/of haar dochterondernemingen. De pagina's voldoen aan de wet die geldt in het land waar de betreffende onderneming gevestigd is. Schaeffler draagt geen verantwoordelijkheid voor het feit dat informatie, software en/of documenten op de Schaeffler website geschikt zijn of beschikbaar zijn om te bekijken of te downloaden naar locaties buiten een dergelijk land. Als gebruikers de Schaeffler website benaderen van buiten het land, zijn zij uitsluitend zelf verantwoordelijk voor naleving van de lokale wetgeving. Toegang tot informatie, software en/of documenten op de Schaeffler website in landen daar waar deze toegang onwettig is, is niet toegestaan. In dergelijke gevallen en daar waar de gebruiker zaken wil doen met Schaeffler, moet de gebruiker contact opnemen met de Schaeffler vertegenwoordiging in het desbetreffende land.

11.4
De Duitse wetgeving is van toepassing met uitzondering van het VN-kooprecht.

 

Schaeffler gebruikt cookies om een optimaal gebruik van haar website te waarborgen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Accepteren