Search term

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de Schaeffler website

1. Werkingssfeer

1.1
Elk gebruik van de webpagina's (Schaeffler website) die door de Schaeffler Nederland B.V. (hierna: "Schaeffler") worden aangeboden, is onderworpen aan deze Voorwaarden voor zover het gebruik niet anderszins wordt gereguleerd via de voorwaarden van de Schaeffler onderneming in het betreffende land. Bij aanvang van het gebruik aanvaardt de gebruiker de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden in de huidige versie.

1.2
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangevuld, aangepast of vervangen.

2. Inhoud van de Schaeffler website

Schaeffler heeft op haar website niet-bindende informatie geplaatst, alsmede bijbehorende documentatie en software, die kan worden opgevraagd of gedownload. Een dergelijke plaatsing is vrij van enige verbintenis en zonder enige garantie met betrekking tot volledigheid. Schaeffler kan de Schaeffler website te allen tijde geheel of gedeeltelijk blokkeren of inhoudelijk wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Schaeffler aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de continue beschikbaarheid van de Schaeffler website.

3. Gebruiksrechten

3.1
Het gebruik van de informatie, software en documentatie zoals beschikbaar op de Schaeffler Website, is onderworpen aan deze Voorwaarden. Indien de informatie, software en documentatie worden bijgewerkt, dan is deze aanpassing onderworpen aan de geldende licentievoorwaarden zoals reeds met Schaeffler overeengekomen. Elke licentievoorwaarde die afzonderlijk is overeengekomen prevaleert boven deze Voorwaarden.

3.2
Schaeffler verleent de gebruiker een niet-exclusief, onoverdraagbaar, niet-toewijsbaar, niet-sublicentieerbaar recht om de informatie, software en documentatie te gebruiken, zoals beschikbaar op de Schaeffler Website, voor zover het tussen de partijen is overeengekomen. Of indien er geen overeenstemming op dit punt is, dan in de lijn van het door Schaeffler beoogde doel.

3.3
Software wordt alleen kosteloos beschikbaar gesteld in machinaal leesbare vorm. Er bestaat geen recht op het vrijgeven van enige broncode. In het geval dat de licentievoorwaarden van open source-software voorrang hebben op deze Voorwaarden en van Schaeffler eisen om de broncode beschikbaar te stellen, wordt de broncode beschikbaar gesteld in ruil voor een vergoeding van de kosten.

3.4
Tenzij dwingende bepalingen het tegenovergestelde regelen, mag de gebruiker de software of de bijbehorende documentatie niet veranderen, omkeren, ontwikkelen of omgekeerd vertalen of een deel daarvan verwijderen.

3.5
De informatie, software en documentatie worden beschermd door de toepasselijke wetten op het auteursrecht en andere toepasselijke wetten met betrekking tot het intellectuele eigendom. De gebruiker zal dergelijke wetten in acht nemen. In het bijzonder mogen de alfanumerieke identificatie, merktekens of auteursrechtvermeldingen niet worden verwijderd van de informatie, software of documentatie of enige kopieën daarvan.

3.6
Bepalingen van het toepasselijke auteursrecht ten aanzien van de bescherming van software worden hierdoor niet anders beïnvloed.

4. Intellectueel eigendomsrecht

4.1
Behoudens de bijzondere vereisten in hoofdstuk 4 van deze Gebruiksvoorwaarden mogen informatie, merknamen en andere inhoud van de Schaeffler Website niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of op een andere manier worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schaeffler.

4.2
Met uitzondering van het recht van gebruik en andere rechten die hierin uitdrukkelijk worden toegekend, worden aan de gebruiker geen verdere rechten van welke aard dan ook verleend, in het bijzonder rechten op de bedrijfsnaam of op de industriële eigendomsrechten, zoals octrooien, gebruiksmodellen of handelsmerken, noch zal Schaeffler worden onderworpen aan enige overeenkomstige verplichting om dergelijke rechten te verlenen.

5. Registratie en gebruik van beveiligde pagina's

5.1
Sommige pagina's van de Schaeffler Website worden beschermd door middel van een wachtwoord. De toegang tot deze pagina's is alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers ten behoeve van transactionele zakelijke beveiligingsdoeleinden. Er bestaat geen recht om door Schaeffler te worden geregistreerd. In het bijzonder behoudt Schaeffler zich het recht voor om webpagina's, die voorheen vrij toegankelijk waren, te onderwerpen aan registratie. Schaeffler kan te allen tijde een toegangsrecht intrekken door het blokkeren van de toegangsgegevens zonder het geven van enige reden daartoe. In het bijzonder wanneer de gebruiker:

 • valse gegevens voor de registratie heeft verstrekt;
 • de Gebruiksvoorwaarden of zijn zorgplicht in verband met de omgang van de toegangsgegevens heeft geschonden;
 • het toepasselijke recht heeft geschonden bij de toegang tot of het gebruik van de Schaeffler Website; of
 • een inactieve gebruiker van de Schaeffler Website is geweest voor de duur van ten minste 24 maanden.

5.2
In het geval dat registratie is toegestaan, zal de gebruiker accurate en correcte gegevens verstrekken en moet hij Schaeffler onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

5.3
De gebruiker zal na registratie een gebruikersnaam en een wachtwoord (gebruikersgegevens) ontvangen. Op het moment van de eerste toegang moet de gebruiker het door Schaeffler verstrekte wachtwoord wijzigen in een veilig wachtwoord. De gebruikersgegevens geven de gebruiker de mogelijkheid zijn eigen gegevens in te zien, te wijzigen en indien nodig overeenkomsten betreffende gegevensverwerking te verlengen of in te trekken.

5.4
De gebruiker dient ervoor te zorgen dat de gebruikersgegevens niet aan derden ter beschikking worden gesteld en is aansprakelijk voor alle opdrachten en andere activiteiten die in het kader van de gebruikersgegevens ondernomen zijn. Na elke gebruiksactiviteit moet de met een wachtwoord beschermde omgeving worden verlaten. Voor zover de gebruiker merkt dat enige derde misbruik maakt van de gebruikersgegevens, zal de gebruiker Schaeffler hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen en, indien van toepassing, op voorhand per e-mailcommunicatie. Nadat deze kennisgeving is ontvangen zal Schaeffler de toegang tot de omgeving, beveiligd met een wachtwoord, voor die gebruikersgegevens blokkeren. De opheffing van elke blokkade is alleen mogelijk na een speciaal verzoek van de gebruiker aan Schaeffler of na een verdere registratie.

5.5
De gebruiker kan te allen tijde schriftelijk eisen dat enige registratie wordt verwijderd voor zover de verwijdering niet wordt verhinderd door de verwerking van de huidige contractuele zaken. In een dergelijk geval zal Schaeffler alle gebruikersgegevens en alle andere persoonlijke gegevens van de gebruiker wissen, zodra deze niet meer vereist zijn.

6. Verwijzingen en links

De Schaeffler Website kan verwijzingen en links (hyperlinks) naar websites van derden bevatten. Schaeffler aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites noch maakt Schaeffler de inhoud van dergelijke websites zich eigen, omdat Schaeffler niet alle informatie kan beheersen die verbonden is via een link van derden en zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en de daarin opgenomen informatie. Elk gebruik van de gelinkte websites is voor risico van de gebruiker.

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor gebreken ten aanzien van eigendom en hoedanigheid, virussen

7.1
Voor zover enige informatie, software of documentatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld, wordt hierbij iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor gebreken ten aanzien van eigendom of gebreken ten aanzien van de hoedanigheid van de informatie, software en documentatie, en in het bijzonder voor de juistheid, het ontbreken van tekortkomingen en het ontbreken van eigendomsrechten of copyrights van derden, voor de volledigheid en / of bruikbaarheid behalve in geval van opzet of kwaadwilligheid. HIERBIJ DOET SCHAEFFLER AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

7.2
De informatie op de Schaeffler Website kan specificaties of algemene beschrijvingen van technische eigenschappen van producten bevatten, die in individuele gevallen (bijvoorbeeld vanwege veranderingen in producten) mogelijk niet altijd beschikbaar zijn. De vereiste prestatiespecificatie van de producten moet daarom voorafgaand aan de aankoop in elk geval worden overeengekomen.

7.3
De aansprakelijkheid van Schaeffler voor enige gebreken ten aanzien van hoedanigheid en gebreken ten aanzien van eigendom wordt geregeld door de bepalingen in de artikelen 7.1 en 7.2 van deze Voorwaarden. Ceteris paribus wordt iedere aansprakelijkheid van Schaeffler uitgesloten, tenzij (i) dwingend recht dit vereist (bijvoorbeeld de 'Wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken'), (ii) als gevolg van een product-aansprakelijkheidsrecht, (iii) als gevolg van opzet of grove nalatigheid, (iv) als gevolg van overlijden of lichamelijk letsel, (v) als gevolg van de aanvaarding van een kwaliteitsgarantie, (vi) als gevolg van moedwillige verzwijging van een gebrek, of (vii) als gevolg van een wezenlijke schending van contract. Eventuele schadevergoeding voor wezenlijke schending van contract zal echter worden beperkt tot de typische, te voorziene schade, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

7.4
Schaeffler zal ernaar streven om de Schaeffler Website vrij te houden van alle virussen. Schaeffler kan echter geen zekerheid geven betreffende een virusvrije omgeving. Voordat enige informatie, software of documentatie wordt gedownload, moet de gebruiker, zowel voor zijn eigen bescherming als ter voorkoming dat virussen op de Schaeffler Website komen, gebruikmaken van geschikte veiligheidsmaatregelen en virusscanners. De gebruiker is verantwoordelijk voor de uitvoering van voldoende procedures en controlepunten om zijn specifieke eisen te vervullen omtrent antivirusbescherming en de nauwkeurigheid van de input en output van gegevens, en voor het aanhouden van een instrument, buiten onze site om, voor het achterhalen van enige verloren gegevens.

7.5
Een omkering van de bewijslast zal niet worden aangenomen door een van de bovenstaande bepalingen.

8. Gebruiksverplichtingen

8.1
Met betrekking tot de Schaeffler Website is het de gebruiker niet toegestaan om:

 • enige schade of letsel aan personen, met name minderjarigen, te veroorzaken of hun recht op privacy te schenden;
 • tegen de goede zeden in te handelen door de wijze van gebruik;
 • industriële eigendomsrechten of auteursrechten of andere eigendomsrechten te schenden;
 • enige inhoud te verzenden die virussen of zogenaamde "Trojan Horses" bevat of andere programmering die eventueel schadelijk is voor software;
 • hyperlinks of inhoud te leveren, op te slaan of te verzenden, waarvan dit niet is toegestaan, in het bijzonder wanneer dergelijke hyperlinks of inhoud een schending van een geheimhoudingsplicht of onrechtmatig zijn; of
 • reclame of ongevraagde e-mails (zogenaamde "spam") of irrelevante waarschuwingen voor virussen, malware of iets gelijksoortigs te verspreiden, dan wel personen te verzoeken om deel te nemen aan gokactiviteiten, spellen, kettingbrieven, piramidespelen of andere soortgelijke acties;
 • deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Website beperkt of hindert, of gedrag, zoals bepaald door Schaeffler, dat Schaeffler of de gebruikers van de Website schade kan berokkenen of hen bloot kan stellen aan aansprakelijkheid;
 • van de Website gebruik te maken op een manier die de site zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten dan wel het gebruik van de Website door een andere partij bemoeilijkt, met inbegrip van hun mogelijkheid om deel te nemen aan real-time activiteiten via de Website.

8.2
Schaeffler kan de toegang tot de Schaeffler Website te allen tijde blokkeren, in het bijzonder wanneer de gebruiker zijn verplichtingen schendt op grond van deze Voorwaarden.

9. Exportvoorwaarden

De overdracht van informatie, software en documentatie kan onderworpen zijn aan de toepasselijke wettelijke bepalingen voor het exporteren van gegevens, in het bijzonder, maar niet beperkt tot het recht van de E.U. of haar Lidstaten of de Verenigde Staten, ten aanzien van de aard, het gebruiksdoel of het eindgebruik. De gebruiker bevestigt dat hij te allen tijde zal voldoen aan de toepasselijke bepalingen van exportcontrolerecht.

10. Bescherming van persoonsgegevens

Schaeffler zal bij het opstellen, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming in acht nemen, die op de Schaeffler website kan worden bekeken.

11. Gezamenlijke afspraken, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

11.1
Elke gezamenlijke afspraak omtrent deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze clausule, zal schriftelijk worden opgesteld.

11.2
De bevoegde rechtbank volgt de statutaire zetel van de Schaeffler Nederland B.V.

11.3
De afzonderlijke pagina's van de Schaeffler Website worden geëxploiteerd door en onder de verantwoordelijkheid van Schaeffler. Deze pagina's voldoen aan de eisen van het specifieke land waar de Schaeffler Nederland B.V. haar statutaire zetel heeft. Schaeffler aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de mogelijkheid dat de informatie, software en/of documentatie van de Schaeffler website kan worden opgevraagd of gedownload op locaties buiten het betreffende land. Als gebruikers uit landen buiten het betreffende land gebruik maken van de Schaeffler Website, zijn zij zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke voorschriften van het betreffende land. Toegang tot informatie, software en/of documentatie van de Schaeffler Website is niet toegestaan in landen waar de toegang onwettig is. In een dergelijk geval, en wanneer de gebruiker wenst om op commercieel niveau contact met Schaeffler op te nemen, moet de gebruiker contact opnemen met de Schaeffler vertegenwoordigers in het betreffende land.

11.4
Deze Voorwaarden, alsmede het gebruik van deze website, zijn onderworpen aan de wetgeving van de zetel van de Schaeffler Nederland B.V.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accepteren