Search term

Uitstekend kwaliteits- en milieumanagement

Kwaliteitszorg is bij Schaeffler in het productieproces geïntegreerd en wordt ondersteund door regelmatige audits. Daarnaast hebben we wereldwijde normen voor de veiligheid op het werk, het energiemanagement en een milieuvriendelijke productie vastgelegd. Door al vroegtijdig de strikte Europese richtlijn voor milieubescherming EMAS in te voeren op alle productielocaties wereldwijd, heeft Schaeffler wederom zijn voortrekkersrol bewezen.

Kwaliteitsbeleid

De Schaeffler Groep is een wereldwijd toonaangevende geïntegreerde toeleverancier van de industrie en de automobielindustrie. De onderneming staat voor de hoogste kwaliteit, vooraanstaande technologie en sterke innovatiekracht.

Onze leiderspositie op het vlak van kwaliteit, technologie, betrouwbaarheid, innovatie en rentabiliteit, onze betrouwbaarheid tegenover onze leveranciers en onze geëngageerde dienstverlening kunnen onze klanten voor de lange termijn overtuigen. Op basis daarvan ontstaat het duurzame succes van onze onderneming.

Kwaliteit betekent voor ons dat we kunnen voldoen aan de verwachtingen en eisen van onze klanten. Wettelijke en bestuurlijke vereisten worden consequent nageleefd.

Al onze activiteiten zijn gericht op continue verbetering met als doel te komen tot 'nul fouten' en worden gekenmerkt door maatregelen die fouten op elke afdeling moeten vermijden en risico's moeten minimaliseren.

Alle medewerkers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot kwaliteit en passen hun denken en handelen hierop aan.

De Raad van Bestuur, directie en alle medewerkers verbinden zich ertoe dit kwaliteitsbeleid na te leven.


Beleid van de Schaeffler Groep ter bescherming van het milieu en de werknemers

Milieubescherming en de bescherming van de werknemers maken integraal deel uit van onze stelregels inzake leiding. Door een veilige, gezonde en prestatiebevorderende werkomgeving te creëren en te onderhouden en ons in te zetten voor de bescherming van het milieu dragen we bij tot het voortbestaan en het succes van ons bedrijf.

De onderstaande principes gelden in alle bedrijven wereldwijd die deel uitmaken van onze groep. Op die manier nemen we onze verantwoordelijkheid op ons tegenover onze medewerkers, onze medemens en de latere generaties.

Productief arbeids- en milieubeheer

We volgen wereldwijd een systeem waarmee we de arbeid willen beschermen, het milieu beheren en dat we continu verbeteren. We ontwikkelen toekomstgerichte concepten en zetten die samen met onze contractpartners om. We controleren regelmatig en op alle vlakken of de richtlijnen toegepast worden en of ons beheerssysteem succesvol is.

Veilige arbeidsplaatsen waarbij de medewerkers gerespecteerd worden

Wij zijn ervan overtuigd dat in principe alle arbeidsongevallen en beroepsziektes vermeden kunnen worden. Gemotiveerde medewerkers en leidinggevenden ondersteunen ons in ons streven naar een niveau van nul arbeidsongevallen. Wij beschermen onze medewerkers en aannemers op dezelfde manier. Bij de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen en arbeidsprocessen houden wij steeds rekening met de meest recente informatie. Wij hechten veel belang aan de ergonomische vormgeving van arbeidsplaatsen.

Vertrouwelijke activiteiten

We verbinden ons ertoe alle wetten en richtlijnen inzake arbeids- en milieubescherming na te leven. We handelen op verantwoordelijke wijze in overeenstemming met eigen regels die vaak verder gaan dan de wettelijke bepalingen. Machines en installaties worden zodanig door ons ontworpen, aangekocht, bediend en onderhouden dat mogelijke gevaren uitgesloten, risico's beperkt en bedrijfsonderbrekingen vermeden worden. Daarbij baseren we ons steeds op de laatste technische ontwikkelingen.

Geringe milieu-impact en milieuvriendelijke producten

Bij al onze activiteiten willen wij enige schadelijke impact op het milieu zoveel mogelijk vermijden. We gaan spaarzaam om met grondstoffen en energie. We trachten zo weinig mogelijk afval, afvalwater, lawaai en andere emissies te produceren. We vervaardigen milieuvriendelijke producten en houden daarbij de hele levenscyclus in het oog.

Medewerkers met verantwoordelijkheidsbesef

Via regelmatige informatieverstrekking, opleidingen en verdere bijscholingen bevorderen wij de vaardigheden en het bewustzijn van onze medewerkers en zakenpartners met het oog op een veilige arbeidsomgeving en de bescherming van het milieu in alle bedrijfsactiviteiten.

Preventieve maatregelen

We beschermen onze medewerkers tegen gezondheidsbedreigende invloeden en ons milieu tegen schade via uitgebreide preventieve maatregelen. In alle vestigingen garanderen wij onze medewerkers en bezoekers bij enig letsel een volledige en efficiënte verzorging.

Open dialoog

Wij staan intensief en vertrouwelijk in dialoog met geïnteresseerde groepen. We verschaffen de nodige informatie over onze maatregelen ter bescherming van de arbeid en het milieu, evenals over de milieu-impact die uitgaat van onze vestigingen.

De bedrijfsleiding en alle medewerkers verbinden zich ertoe dit beleid ter bescherming van het milieu en de arbeid na te leven.

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accepteren