Search term

Duurzaamheid

Duurzaamheid in al haar dimensies is een centraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. De Schaeffler Groep zal vanaf 2040 klimaatneutraal zijn. Deze doelstelling heeft betrekking op de volledige leveringsketen en wordt onderbouwd door ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen op de middellange termijn. We willen deze uitdagingen samen met onze zakenpartners aangaan. Het is ons doel om het leveranciersnetwerk transparant te maken, zodat risico’s in een vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd en geminimaliseerd. Op die manier voldoen we samen ook aan de eisen en verwachtingen van onze klanten en andere stakeholders.

In partnerschap duurzaamheid in de toeleveringsketen ontwikkelen

Een basis creëren

De Schaeffler leverancierscode vormt de basis voor een verantwoorde samenwerking met onze leveranciers.

Risico’s identificeren

We voeren een duurzaamheidsgerelateerde risicobeoordeling uit van onze leveranciers.

Risico’s beperken

We verminderen vastgestelde risico’s door middel van globale normen, assessments en audits.

Duurzaamheid beoordelen

Dankzij zelfrapportage door onze leveranciers krijgen we een gedetailleerd inzicht in hun duurzaamheidsprestaties.

Duurzaamheid stimuleren

Bij sourcing-beslissingen houden we rekening met het duurzaam handelen van onze leveranciers.

Leverancierscode

Om aan onze verantwoordelijkheid en aan de verwachtingen van onze klanten en stakeholders te voldoen, hebben we in onze leverancierscode overeenkomstige eisen voor onze leveranciers vastgelegd. Voor een consistente naleving moeten die in het volledige toeleveringsnetwerk worden doorgegeven. De aanvaarding door de leverancier van de Schaeffler Groep leverancierscode vormt daarom een bindende basis voor alle bestaande en toekomstige zakelijke relaties.

Schaeffler Group Supplier Code of Conduct

Leverancierscode

Duurzaam inkoopbeleid

Duurzaam inkoopbeleid

Duurzaamheid wordt door de VN-Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling gedefinieerd als “het voldoen aan de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen”. Ook onze klanten baseren hun aankoopbeslissingen op overwegingen van milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. Naast de wettelijke duurzaamheidseisen en de beoordelingen door NGO’s en investeerders wordt een duurzame inkoopstrategie steeds belangrijker.

Daarom hebben wij onszelf met ons “Duurzaam aankoopbeleid” een bindend kader opgelegd, waarbij we onze behoeften aan producten, processen en diensten invullen op een manier die waarde creëert op basis van levenscycli, wat niet alleen voordelen oplevert voor ons als organisatie, maar ook voor de samenleving en de economie, terwijl de schade aan het milieu tot een minimum wordt beperkt.

Sustainable Procurement Policy

Zelfevaluatie over duurzaamheid

Om de duurzaamheidsprestaties van geïdentificeerde leveranciers te begrijpen en te ontwikkelen, maken we gebruik van de gestandaardiseerde Self-Assessment Questionnaire (SAQ) over de duurzaamheid van het Drive Sustainability-initiatief. Leveranciers die hiervoor werden geselecteerd, ontvangen via NQC Ltd. een uitnodiging om de vragenlijst op het SupplierAssurance-platform in te vullen. Als uw bedrijf al is geregistreerd bij NQC Ltd., horen wij graag van u om uw SAQ te kunnen bekijken.

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Zelfevaluatie over duurzaamheid

Beleid inzake conflictmineralen

Beleid inzake conflictmineralen

Voor het creëren van toegevoegde waarde betrekt Schaeffler geen van de betrokken mineralen rechtstreeks, maar is zich ervan bewust dat conflictmineralen in de toeleveringsketen kunnen voorkomen. Schaeffler eist daarom van zichzelf en zijn leveranciers dat alle Schaeffler-producten vrij zijn van mineralen waarvan de handel direct of indirect wordt gebruikt om conflicten in staten te financieren, of van mineralen die afkomstig zijn van mijnbouwactiviteiten in conflictgebieden of in gebieden met een hoog risico.

Tegen deze achtergrond eist Schaeffler een verantwoorde inkoop van deze mineralen in haar toeleveringsnetwerk, en verwijst hiervoor naar de richtlijn „OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas“.

Schaeffler verwacht dat geïdentificeerde leveranciers voldoen aan de jaarlijkse aanvraag over conflictmineralen en voor de rapportage het wereldwijd erkende format - RMI CMRT Reporting Template - gebruiken.

De actuele versie van het rapportagesjabloon kan te allen tijde worden gedownload van de Responsible Minerals Initiative-website - Conflict Minerals Reporting Template (responsiblemineralsinitiative.org)

Conflict Minerals Policy

Beleid inzake preventie van mensenhandel

Bijna elk land in de wereld heeft te maken met mensenhandel, hetzij als land van herkomst, hetzij als doorvoerland of als bestemming van de slachtoffers. Schaeffler besteedt daarom bijzondere aandacht aan het probleem van de mensenhandel.

Het beleid inzake preventie van mensenhandel beschrijft maatregelen en beginselen ter voorkoming van dwangarbeid en mensenhandel. Het beleid geldt voor alle divisies van Schaeffler. Wij roepen onze zakenpartners en hun toeleveringsketen op om doeltreffende maatregelen te nemen ter voorkoming van dwangarbeid en mensenhandel, en om de doeltreffendheid van die maatregelen regelmatig te controleren.

Human Trafficking Policy

Beleid inzake preventie van mensenhandel

Opleiding van leveranciers en instructiehandleiding BMAS

Opleiding van leveranciers en instructiehandleiding BMAS

Een permanente gezamenlijke ontwikkeling kan alleen succesvol zijn als we het gemeenschappelijke begrip van eisen en de achtergrond daarvan begrijpen. Voor u als leverancier hebben we daarom samen met onze partner BSD/Elevate een platform gecreëerd waar u toegang krijgt tot gratis scholingen. Deze scholingen dienen om uw vragen in verband met onze eisen te verduidelijken en de achtergrond ervan toe te lichten.

In het kader van de wetgeving inzake due diligence van de toeleveringsketen (LkSG) is het uw medeverantwoordelijkheid om na registratie als Schaeffler-leverancier gebruik te maken van dit gratis aanbod om de eisen van Schaeffler beter te begrijpen (gratis registratie met branchecode “SGSUP”).

Als een andere manier van gebruik zien wij ook een gerichte bindende aanbeveling voor deelname aan opleidingen, bijv. wanneer wij met u verbeteringsmogelijkheden overeenkomen op basis van onze risicoanalyse Duurzaamheid (Risk Exposure Sustainability of Self Assessment Questionnaire) (gratis registratie met branchecode “SGCAP”).

De opleidingen omvatten op het einde een controle of de materie is begrepen.

Op alle informatie zijn de overeengekomen geheimhoudingsovereenkomsten en de regels van de AVG van toepassing.

Registreer u voor toegang met de nodige gegevens en de branchecode “SGSUP” of “SGCAP” en volg de instructies: Registratie EiQ Learn

Na registratie kunt u direct inloggen door uw naam en wachtwoord in te voeren: Inloggen EiQ Learn

Instructiehandleiding BMAS
In de sectordialoog Automobielindustrie zijn de instructiehandleidingen voor de vijf kernelementen van de due diligence inzake mensenrechten (beleidsverklaring, risicoanalyse, maatregelen, rapportage en klachtenmechanisme) uitgewerkt.

Het zijn op zichzelf staande gidsen die volledig beantwoorden aan de vereisten van het Nationale Actieplan (NAP). Bovendien wordt rekening gehouden met de eisen van LkSG en worden die afzonderlijk gemarkeerd. De uitvoeringsgerichte instructiehandleidingen fungeren als een instrumentarium en als leidraad bij het individuele en doorlopende proces van uitvoering van de due diligence inzake mensenrechten.

De instructiehandleidingen kunnen worden gedownload: Download instructiehandleidingen

Milieubescherming & veiligheid op het werk

Milieubescherming en veiligheid op het werk zijn belangrijke onderdelen van de bedrijfsfilosofie van Schaeffler.

Het EHS-beleid (milieubescherming, gezondheid en veiligheid op het werk) van Schaeffler beschrijft de basisprincipes en maakt deel uit van onze managementprincipes. Door een veilige, gezonde en prestatiebevorderende werkomgeving te creëren en te onderhouden en ons in te zetten voor de bescherming van het milieu dragen we bij tot het voortbestaan en het succes van ons bedrijf.

De volgende basisprincipes gelden voor alle divisies van ons bedrijf wereldwijd. Op die manier nemen we onze verantwoordelijkheid op ons tegenover onze medewerkers, onze medemens en de latere generaties.

EHS policy

We moedigen onze zakenpartners en hun toeleveringsketen aan om op dezelfde manier te handelen.

Milieubescherming & veiligheid op het werk

Verboden stoffen en stoffen met meldingsplicht

Verboden stoffen en stoffen met meldingsplicht

De volgende tabel bevat de normen voor “verboden stoffen en stoffen met meldingsplicht” die bindend zijn voor de leveranciers van productiemateriaal van Schaeffler. Volgens deze normen zijn alle leveranciers verplicht om bestanddelen volledig aan te geven, en mogen zij geen verboden stoffen in producten aan Schaeffler leveren.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Toepasselijke documenten

Selecteer de toepasselijke categorie voor uw product. Als u vragen heeft over de categorie, neem dan contact op met uw Schaeffler contactpersoon, bijv. lokale inkoop, de verantwoordelijke voor stoffen of de technische afdeling.

Categorie A moet worden geselecteerd voor aangekochte producten die in of aan verkoopproducten van Schaeffler aanwezig zijn.

Conformity declaration Category A

Categorie B moet worden geselecteerd voor aangekochte producten die in productieprocessen en het onderhoud worden gebruikt, maar die niet in verkoopproducten van Schaeffler aanwezig zijn. Voor aangekochte producten van categorie B, die geen chemische stoffen en mengsels zijn, moet punt 7 in de conformiteitsverklaring niet worden ingevuld!

Conformity declaration Category B

Categorie C moet worden geselecteerd voor aangekochte producten die worden gebruikt als verpakking voor verkoopproducten van Schaeffler en die aan klanten worden geleverd.

Conformity declaration Category C

Opleidingsmateriaal & voorbeelden

Process instruction on prohibited and declarable substances S132030-1

Example: Conformity declaration Category A

Example: Conformity declaration Category B

Example: Conformity declaration Category C

Opleiding over S 132030-1

Registration live training

Algemene informatie over Material Compliance

Material compliance topics

Klimaatbescherming en energie-efficiëntie

Het energiebeleid van Schaeffler beschrijft de basisprincipes van verantwoord gebruik van energiebronnen. Daartoe behoort ook het bij Schaeffler ingevoerde energiemanagementsysteem, dat zorgt voor een voortdurende verbetering van de energieprestaties in het bedrijf. Via de technische leveringsvoorwaarden S151010-25 stellen wij normen vast voor energie-efficiëntie bij de aankoop van nieuwe machines en installaties.

Met deze maatregelen ondersteunt Schaeffler de geldende klimaatbeschermingsdoelstellingen en neemt daarmee zijn verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en toekomstige generaties. De volgende basisprincipes gelden voor alle divisies van ons bedrijf wereldwijd en wij moedigen ook onze zakelijke partners en hun toeleveringsketen aan om ze te volgen.

Energy Policy

Supplier Guide to Carbon Reduction Management

Klimaatbescherming en energie-efficiëntie

Berekening van emissies

Klimaatbescherming houdt nauw verband met de uitstoot of het veroorzaken van CO2-emissies. Een aanzienlijk aandeel van de CO2-emissies van onze producten wordt al in de toeleveringsketen veroorzaakt en wordt aangeduid als Scope 3 upstream emissies. Daarom verwachten wij van onze leveranciers dat zij in dit verband transparante en controleerbare informatie verstrekken. Een overzicht van de vereiste, gestandaardiseerde berekening van emissies is weergegeven in het volgende schema.

Product Carbon Footprint Calculation (overview)

Naast dit overzicht ondersteunt de PCF Guideline de berekening van een Product Carbon Footprint met verdere en meer gedetailleerde informatie.

Product Carbon Footprint Calculation (Insights)

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accepteren