Search term

Duurzaamheid

Duurzaamheid in al zijn facetten is een centraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. De Schaeffler Group zal in 2040 klimaatneutraal zijn. Dit doel omvat de gehele toeleveringsketen en wordt ondersteund door ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen op middellange termijn. We willen deze uitdagingen samen met onze zakenpartners aangaan. Ons doel is het leveranciersnetwerk transparant te maken om risico's in een vroeg stadium te identificeren en tot een minimum te beperken. Op deze manier voldoen we ook samen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten en andere stakeholders.

Samen duurzaamheid in de toeleveringsketen bevorderen

De basis creëren

De gedragscode voor leveranciers van Schaeffler vormt de basis voor een verantwoorde samenwerking met onze leveranciers.

Risico's identificeren

Wij voeren een risicoanalyse uit van onze leveranciers op het gebied van duurzaamheid.

Risico's verminderen

We verminderen de geïdentificeerde risico's door middel van wereldwijde normen, beoordelingen en audits.

Duurzaamheid evalueren

Zelfevaluaties door onze leveranciers geven ons een gedetailleerder inzicht in hun duurzaamheidsprestaties.

Stimulansen

Bij inkoopbeslissingen houden we rekening met duurzaam handelen door onze leveranciers.

Gedragscode voor leveranciers

Om te voldoen aan onze verantwoordelijkheid en de verwachtingen van onze klanten en stakeholders, hebben we de overeenkomstige vereisten voor onze leveranciers gedefinieerd in onze gedragscode voor leveranciers. Om een consistente naleving te garanderen, moet deze worden doorgegeven aan het gehele leveranciersnetwerk. De aanvaarding door de leverancier van de gedragscode voor leveranciers van de Schaeffler Group vormt daarom een verplichte basis voor alle bestaande en toekomstige zakelijke relaties.

Schaeffler Group Supplier Code of Conduct

Schaeffler inkoop en leveranciersbeheer | Gedragscode voor leveranciers

Duurzaam inkoopbeleid

Schaeffler inkoop en leveranciersbeheer | Duurzaam inkoopbeleid

Duurzaamheid wordt door de VN World Commission on Environment and Development gedefinieerd als "voldoen aan de behoeften van het heden zonder de mogelijkheid van toekomstige generaties om aan hun eigen behoeften te voldoen aan te tasten". Ook onze klanten baseren hun aankoopbeslissingen op aspecten van milieubescherming en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een duurzame inkoopstrategie gaat verder dan de wettelijke duurzaamheidsvereisten en beoordelingen door NGO's en investeerders en wordt steeds belangrijker.

Daarom hebben we een bindend kader voor onszelf gecreëerd met ons "Duurzaam inkoopbeleid", waarin we voldoen aan onze behoeften op het gebied van producten, processen en diensten op een manier die waarde creëert op levenscyclusbasis, door niet alleen ons als organisatie te helpen, maar ook de maatschappij en de economie, terwijl we milieuschade tot een minimum beperken.

Sustainable Procurement Policy

Zelfbeoordeling van duurzaamheid

Om de duurzaamheidsprestaties van geïdentificeerde leveranciers te begrijpen en te ontwikkelen, gebruiken we de gestandaardiseerde zelfbeoordelingsenquête (Self-Assessment Questionnaire (SAQ)) voor duurzaamheid van het Drive Sustainability-initiatief. Leveranciers die voor dit doel zijn geselecteerd, ontvangen een uitnodiging via NQC Ltd. om de vragenlijst op het SupplierAssurance-platform in te vullen. Als uw bedrijf al is geregistreerd bij NQC Ltd., horen we dat graag van u, zodat we uw SAQ kunnen bekijken.

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Schaeffler inkoop en leveranciersbeheer | Zelfbeoordeling van duurzaamheid

Beleid inzake conflictmineralen en beleid voor kritieke grondstoffen

Schaeffler inkoop en leveranciersbeheer | Beleid inzake conflictmineralen

Schaeffler koopt betreffende mineralen niet direct in bij de waardecreatie, maar is zich ervan bewust dat er conflictmineralen kunnen voorkomen in de toeleveringsketen. Schaeffler eist daarom van zichzelf en zijn leveranciers dat alle producten van Schaeffler vrij zijn van mineralen waarvan de handel direct of indirect wordt aangewend voor de financiering van conflicten in staten of die afkomstig zijn uit mijnbouwactiviteiten in conflictgebieden of risicovolle gebieden.

Tegen deze achtergrond vereist Schaeffler dat deze mineralen op verantwoorde wijze worden ingekocht in het leveranciersnetwerk en verwijst het naar de OESO-richtlijn "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas" voor deze vereiste.

Schaeffler verwacht van de leveranciers die als relevant voor het voorkomen van conflictmineralen worden aangemerkt, dat zij jaarlijks rapporteren over de aanwezigheid van conflictmineralen, met gebruik van het wereldwijd geaccepteerde formaat – RMI CMRT Reporting Template.

Procedure/process flow | Conflict Minerals & Critical Raw Materials Reporting

De nieuwste versie van de rapportagesjabloon kan altijd worden gedownload van de website van het Responsible Minerals Initiative - Conflict Minerals Reporting Template ( responsiblemineralsinitiative.org )

Conflict Minerals Policy

Critical Raw Materials Policy

Beleid inzake mensenhandel

Bijna elk land ter wereld wordt getroffen door mensenhandel, of het nu gaat om het land van herkomst, doorreis of bestemming voor slachtoffers. Daarom besteedt Schaeffler Group speciale aandacht aan mensenhandel.

In het beleid inzake mensenhandel worden de fundamentele principes en maatregelen beschreven om dwangarbeid en mensenhandel te voorkomen. Het beleid is van toepassing op alle onderdelen van ons bedrijf. Wij verzoeken onze zakenpartners en hun toeleveringsketens om effectieve maatregelen te treffen om dwangarbeid en mensenhandel te voorkomen en om de effectiviteit ervan regelmatig te toetsen.

Human Trafficking Policy

Schaeffler inkoop en leveranciersbeheer | Beleid inzake mensenhandel

Verklaring over het respecteren van mensenrechten

Als internationaal opererende onderneming is Schaeffler zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en daarom onmiskenbaar toegewijd aan het respecteren van mensenrechten in de gehele waardeketen. Onze uitgebreide aanpak omvat niet alleen onze eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook alle stakeholders in de waardeketen, zoals leveranciers en zakenpartners. Het doel is om eventuele schendingen te identificeren en deze aan te pakken met passende maatregelen - indien nodig, tot beëindiging van zakelijke relaties. De eigen vrijwillige verbintenis van het bedrijf, inclusief een beschrijving van de specifieke problemen, processen en maatregelen met betrekking tot mensenrechten, worden uiteengezet in de Verklaring van de Rechten van de Mens.

Statement on respect for human rights

Training en actiegids voor leveranciers van BMAS

Schaeffler inkoop en leveranciersbeheer | Training en actiegids voor leveranciers van BMAS

Continue gezamenlijke ontwikkeling kan alleen succesvol zijn als we een gemeenschappelijk begrip hebben van vereisten en de achtergrond ervan. Voor u als leverancier hebben we daarom samen met onze partner BSD/Elevate een platform gecreëerd dat u toegang geeft tot gratis trainingssessies. Deze trainingen dienen om uw vragen met betrekking tot onze vereisten te beantwoorden en de achtergronden uit te leggen.

Binnen het kader van de Duitse wet inzake verplichtingen inzake due diligence in de toeleveringsketen, is het uw gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit gratis aanbod te gebruiken na registratie als leverancier van Schaeffler om meer inzicht te krijgen in de vereisten van Schaeffler (gratis registratie met branchecode "SGSUP").

Als verdere manier van gebruik zien we ook een doelgerichte bindende aanbeveling van deelname aan trainingen, bijvoorbeeld als we mogelijke verbeteringen zijn overeengekomen op basis van onze duurzaamheidsrisicoanalyse (risicoblootstelling of zelfboordelingsenquête duurzaamheid) (gratis registratie met branchecode "SGCAP").

De trainingen bevatten een eindtoets

Alle informatie is onderworpen aan de overeengekomen vertrouwelijkheidsovereenkomsten en de regels van AVG.

Registreer u voor toegang met de benodigde gegevens en de branchecode "SGSUP" of "SGCAP" en volg de instructies: Registreren bij EIQ Learn

Na uw registratie kunt u zich direct aanmelden door uw naam en wachtwoord in te voeren: Aanmelden bij EIQ Learn

Instructiehandleiding BMAS
De Automotive Industry Dialogue heeft de actierichtlijnen ontwikkeld voor de vijf kernelementen van due diligence voor mensenrechten (beleidsverklaring, risicoanalyse, maatstaven, rapportage en klachtenmechanisme).

Het zijn zelfstandige gidsen die volledig ingaan op de vereisten van het National Action Plan (NAP). Daarnaast wordt er rekening gehouden met de vereisten van de LkSG en worden deze afzonderlijk geïdentificeerd. De implementatiegerichte actiegidsen fungeren als toolbox en richtpunten in het individuele en doorlopende proces van de implementatie van due diligence voor mensenrechten.

De actie-instructies kunnen worden gedownload: Downloadinstructies

Milieubescherming en werkveiligheid

Milieubescherming en werkveiligheid zijn fundamentele onderdelen van de managementrichtlijn van Schaeffler.

Ons EHS-beleid (milieubescherming, gezondheid op het werk en veiligheid) beschrijft de principes en maakt deel uit van de managementrichtlijn. Wij helpen de continuïteit en het succes van ons bedrijf te garanderen door een werkomgeving te creëren en te handhaven die veilig, gezond en bevorderlijk is voor prestaties en door actief het milieu te beschermen.

De volgende principes zijn van toepassing op alle onderdelen van ons bedrijf. Wij zien het een plicht om verantwoordelijkheid te nemen voor onze werknemers, de samenleving en toekomstige generaties.

EHS policy

Wij moedigen onze zakenpartners en hun toeleveringsketen aan om dienovereenkomstig te handelen.

Schaeffler inkoop en leveranciersbeheer | Milieubescherming en werkveiligheid

Verboden en te declareren stoffen

Schaeffler inkoop en leveranciersbeheer | Verboden en te declareren stoffen

In de onderstaande tabel vindt u de bindende normen met betrekking tot "verboden en te declareren stoffen" voor leveranciers van productiemateriaal van Schaeffler. Dienovereenkomstig zijn alle leveranciers verplicht om alle stoffen volledig te declareren en mogen ze geen verboden stoffen in producten leveren aan Schaeffler.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Toepasselijke documenten

Selecteer de juiste categorie voor uw product. Als de categorie onduidelijk is, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Schaeffler, bijv. de lokale inkoopafdeling, de coördinator van de stoffengroep of de toepassingsengineering.

Categorie A moet worden geselecteerd voor ingekochte producten die in of op verkoopproducten van Schaeffler aanwezig blijven.

Conformity declaration Category A

Categorie B moet worden geselecteerd voor ingekochte producten die worden gebruikt in productieprocessen en voor onderhoud, maar die niet in de verkoopproducten van Schaeffler aanwezig blijven. Voor ingekochte onderdelen van categorie B, die geen chemicaliën en mengsels zijn, hoeft artikel 7 in de conformiteitsverklaring niet te worden ingevuld!

Conformity declaration Category B

Categorie C moet worden geselecteerd voor ingekochte producten die worden gebruikt als verpakkingen voor verkoopproducten van Schaeffler die aan klanten worden geleverd.

Conformity declaration Category C

Trainingsdocumenten en voorbeelden

Quick Guide to the Declaration of Conformity of S132030-1, Appendix A

Process instruction on prohibited and declarable substances S132030-1

Example: Conformity declaration Category A

Example: Conformity declaration Category B

Example: Conformity declaration Category C

Training over S 132030-1

Registration live training

Algemene informatie over materiaalconformiteit

Material compliance topics

Klimaatbescherming en energie-efficiëntie

Ons energiebeleid beschrijft de principes van verantwoord gebruik van energiebronnen. Dit omvat ook het gehanteerde energiebeheersysteem, dat zorgt voor een continue verbetering van de energieprestaties in het bedrijf. Via de technische leveringsvoorwaarden S151010-25 stellen we normen voor energie-efficiëntie bij de aankoop van nieuwe machines en installaties.

Met deze maatregelen ondersteunt Schaeffler de van toepassing zijnde klimaatbeschermingsdoelstellingen en neemt daarmee verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en toekomstige generaties. De volgende principes zijn van toepassing op alle onderdelen van ons bedrijf wereldwijd en daarom moedigen we onze zakenpartners en hun toeleveringsketen aan om deze te volgen.

Energy Policy

In onze gids vinden leveranciers meer informatie over het beheren en reduceren van emissies:

Supplier Guide to Carbon Reduction Management

Schaeffler inkoop en leveranciersbeheer | Klimaatbescherming en energie-efficiëntie

Berekening van emissies

Klimaatbescherming houdt nauw verband met de uitstoot of productie van CO2emissies. Een aanzienlijk deel van de CO2emissies van onze producten worden al veroorzaakt in de toeleveringsketen en worden upstream-emissies van Scope 3 genoemd. Daarom verwachten wij van onze leveranciers dat zij in deze context transparante en begrijpelijke informatie verstrekken. In het volgende document wordt een overzicht gegeven van de vereiste, gestandaardiseerde emissieberekening.

Product Carbon Footprint Calculation (overview)

Naast dit overzicht, ondersteunt de PCF-richtlijn met verdere en meer gedetailleerde informatie over de berekening van de CO2-voetafdruk van producten.

Product Carbon Footprint Calculation (Insights)

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accepteren