Search term

Privacybeleid

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in de Schaeffler Group (Schaeffler AG en gelieerde ondernemingen) en in onze producten. Bij het gebruik van ons online aanbod is de bescherming van uw privacy van groot belang. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, nemen wij de geldende voorschriften voor gegevensbescherming in acht.

1. Algemene informatie over gegevensverwerking

1.1. Omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is voor een functionele website en om onze inhoud en services te kunnen leveren. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van uw toestemming of voor zover de wettelijke voorschriften deze gegevensverwerking ook zonder toestemming toestaan.

1.2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de EU-Richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke bepalingen, waaronder de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG).

1.2.1. Toestemming art. 6 lid 1 punt a van de AVG

Als u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken, dient artikel 6, lid 1, punt a van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze toestemming kan door u op elk moment worden ingetrokken. Houd er rekening mee dat de intrekking enkel geldt voor de toekomst. Verwerkingen die plaatsvonden vóór de herroeping worden hierdoor niet beïnvloed.

1.2.2. Precontractuele en contractuele maatregelen art. 6 lid 1 punt b van de AVG

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van contracten waarbij u partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek plaatsvinden, gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt b van de AVG. De doeleinden van de gegevensverwerking zijn gebaseerd op de respectieve contractdocumenten en het onderwerp van het contract.

1.2.3. Wettelijke verplichting art. 6 lid 1 punt a van de AVG

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient art. 6 lid 1 punt c van de AVG als rechtsgrond.

1.2.4. Gerechtvaardigde belangen art. 6 lid 1 punt f van de AVG

Wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Schaeffler of een derde partij te beschermen (bijv. om rechtsvorderingen en verdediging in juridische geschillen in te dienen; om IT-beveiliging te waarborgen; om strafbare feiten te voorkomen; voor maatregelen voor bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling van services en producten) en de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van u als betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 punt f van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

1.3. Wissen en bewaringstermijn van gegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het betreffende doel te bereiken.

Wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn om het doel van de gegevensverwerking te vervullen, worden ze gewist, tenzij deze wissing in strijd is met wettelijke bewaringsvereisten. Gegevens die u ons hebt gegeven toen u uw marketingtoestemming gaf, worden bij een herroeping uiterlijk na twee maanden gewist; in alle andere gevallen wissen wij de geschiedenis van onze marketingcommunicatie met u uiterlijk na 5 jaar.

1.4. Toegang tot persoonsgegevens binnen de Schaeffler Group en door derden

Binnen de Schaeffler Group krijgen afdelingen toegang tot uw gegevens wanneer zij die nodig hebben in het kader van “least privilege” (toekenning van gebruikersrechten in de laagst mogelijke mate) en het principe van “need-to-know” (kennis van gegevens enkel indien nodig).

Aan derden buiten de Schaeffler Group mogen gegevens enkel worden doorgegeven wanneer dit noodzakelijk is, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer u uw toestemming hebt gegeven of wanneer verwerkers in opdracht van ons zich contractueel hebben verbonden om te voldoen aan de vereisten van de AVG en de BDSG.

Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens de volgende zijn: Interne afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens, evenals dienstverleners, indien nodig.

1.5. Overdracht van persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie

Een gegevensoverdracht naar landen buiten de EU/EER (zogenaamde derde landen) vindt enkel plaats wanneer dit noodzakelijk of wettelijk verplicht is, wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven of in het kader van de opdrachtverwerking. Wanneer dienstverleners in derde landen worden gebruikt, zijn zij, naast schriftelijke instructies, ook gehouden aan de overeenkomst van de EU-modelcontractbepalingen inzake het naleven van het niveau van gegevensbescherming in Europa.

1.6. IT-beveiliging en links naar websites van derden

De Schaeffler Group maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke vernietiging, manipulatie, verlies of toegang door onbevoegden. Deze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verder ontwikkeld in overeenstemming met de respectieve nieuwe technische mogelijkheden.

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders. Onze informatie over gegevensbescherming is niet van toepassing op deze websites.

1.7. Verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens

In het kader van het sluiten van contracten moet u de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van het contract en om te voldoen aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen, of die Schaeffler wettelijk verplicht is te verzamelen.

Op deze website bieden wij u services aan waar u vrijwillig gebruik van kunt maken. Wanneer u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u mogelijk geen gebruik maken van onze services.

1.8. "Profilering" en geautomatiseerde besluitvorming

We maken geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming in overeenstemming met art. 22 van de AVG. Schaeffler maakt over het algemeen geen gebruik van "profilering". Mochten wij daar in individuele gevallen toch gebruik van maken, dan zullen wij u daarvan apart op de hoogte stellen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, en indien nodig daarvoor om uw voorafgaande toestemming vragen.

1.9. Bronnen van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken gegevens die wij van u ontvangen via persoonlijk contact, registratie-/aanmeldformulieren of socialemediakanalen.

2. Procedures voor gegevensverwerking bij het aanbieden van de website en bij het maken van logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, registreren en verzamelen onze webservers standaard de naam van uw internetprovider, uw IP-adres, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Deze gegevens worden bewaard in de logbestanden van onze systemen en worden gebruikt voor probleem- of foutanalyse. Het gebruik van het IP-adres is echter beperkt tot de technisch noodzakelijke omvang en wordt verkort en dus enkel anoniem gebruikt, zodat een toewijzing van het IP-adres aan een gebruiker niet mogelijk is.

De tijdelijke bewaring van het verkorte IP-adres door onze systemen is technisch noodzakelijk om de levering van de website aan uw eindapparaat mogelijk te maken. De gegevens worden bewaard in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking ligt in ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en de bewaring van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er voor u als gebruiker geen mogelijkheid tot herroeping.

3. Gegevensverwerking bij services die op de website worden aangeboden

Op onze website worden diverse services aangeboden, waarvoor bij het gebruik daarvan persoonsgegevens van u worden gevraagd.

3.1. Gegevensverwerking in het kader van marketingactiviteiten (DOI, tracking)

Wij willen u voorzien van informatie die zo individueel mogelijk is afgestemd op uw interesses. Om ervoor te zorgen dat u deze service kunt gebruiken, hebben we persoonlijke informatie van u nodig, zoals uw naam, e-mailadres, bedrijf en/of telefoonnummer, die u ons kunt verstrekken via een aanmeldformulier op een van onze registratiepagina's, evenals uw gecombineerde toestemming

  • voor het verzenden van gepersonaliseerde advertenties en informatie (bijv. nieuwsbrieven, uitnodigingen voor beurzen en evenementen, informatie over producten, services, aanbiedingen en promoties, inclusief opiniepeilingen en bedrijfscommunicatie) van de Schaeffler Group via e-mail, sms en/of instantmessengerservices zoals WhatsApp en
  • voor de tracking van uw gebruikersgedrag in verband met digitale Schaeffler-aanbiedingen (wanneer u door ons verzonden e-mails hebt ontvangen en gelezen; welke rubrieken, artikels, producten en andere inhoud op Schaeffler-websites en in e-mails u hebt geopend en wanneer; welke links in onze e-mails op Schaeffler-websites u hebt gebruikt en wanneer; hoe u met onze services bent omgegaan, bijv. of u aan een webinar hebt deelgenomen).

Het verzamelen van uw gegevens via het aanmeldformulier dient om de advertenties en informatie naar u te verzenden. Voor dit doel kunnen we ook derden (dienstverleners) inschakelen met wie een contract werd afgesloten voor opdrachtverwerking, en uw gegevens aan deze derden doorgeven. De trackinginformatie van uw gebruikersgedrag dient uitsluitend om u informatie en advertenties te kunnen sturen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw individuele interesses.

Bij het geven van uw toestemming en na het indienen van het aanmeldformulier ontvangt u van ons een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres. De aanmelding wordt pas van kracht nadat u op de link in de bevestigingsmail klikt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens na aanmelding is art. 6 lid 1 punt a van de AVG.

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. De gegevens worden daarom bewaard zolang de registratie voor de gepersonaliseerde advertentie- en informatieservice actief is. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen door een e-mail aan unsubscribe@schaeffler.com te sturen of door te klikken op de link “Afmelden” in uw ontvangen berichten met werking voor de toekomst en u daardoor af te melden voor de service. In dat geval worden alle persoonsgegevens die tijdens het contact met ons werden bewaard gewist, samen met de informatie over uw gebruikersgedrag. Het herroepen van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot het moment van de herroeping is uitgevoerd.

3.2. Gebruik van onze contact- en aanvraagformulieren

Op de website zijn contact- en aanvraagformulieren beschikbaar die kunnen worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen.

Om de contactformulieren te gebruiken, moet u verplichte informatie opgeven in de bijbehorende invoervelden die zijn gemarkeerd met een sterretje (bijv. uw e-mailadres). Alle andere informatie is optioneel voor u. Deze persoonsgegevens worden doorgegeven aan de afdeling van ons bedrijf die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, en ze worden bewaard in onze systemen. Op het moment van verzending van uw bericht worden de datum en het tijdstip van aankomst bewaard. Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het aanvraagproces om uw toestemming gevraagd.

De gegevens die u in de invoervelden opgeeft, worden uitsluitend gebruikt om uw contact te verwerken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 punt a van de AVG.

De gegevens worden gewist zodra het communicatieproces is voltooid.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken door het versturen van een e-mail aan dataprivacy@schaeffler.com. In dat geval worden alle persoonsgegevens die tijdens het contact met ons werden bewaard met werking voor de toekomst gewist. Afhankelijk van het tijdstip van uw herroeping kan contact tussen u en ons eventueel niet meer mogelijk zijn.

Contact is ook mogelijk via de door ons ter beschikking gestelde chatbots. De voorgaande verklaringen over gegevensverwerking zijn hierbij ook van toepassing. Wanneer u daarvan gebruik maakt, is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

3.3. Gegevensverwerking bij het registreren voor websites / delen van websites die niet openbaar zijn

Sommige van onze websites of afzonderlijke delen van onze websites zijn beveiligd tegen toegang. Dit betekent dat u zich vooraf moet registreren om de website of het betreffende deel van de website te bezoeken en te gebruiken.

Om u te registreren, moet u de gegevens invoeren die als verplicht zijn gemarkeerd in een bijbehorend invoerveld, bijv. uw contact- en adresgegevens en uw gebruikerstype. De datum en tijd van uw invoer worden bewaard.

Wij gebruiken uw gegevens om uw gebruikersaccount te beheren en om contact met u op te nemen in het kader van opdrachtverwerking en services. Daarnaast kunnen bewegingsgegevens op de website worden verzameld, die worden gebruikt als een gemaksfunctie om een geschiedenis van bezochte pagina's binnen het portaal weer te geven. De gegevens worden door ons bewaard totdat u uw gebruikersaccount verwijdert.

3.4. Gegevensverwerking bij bestellingen

U kunt producten, services en andere promoties bestellen die op onze websites worden aangeboden. Om te kunnen bestellen, moet u eerst uw contact- en adresgegevens invoeren in een bijbehorend invoerveld (bijv. als onderdeel van een aanmelding voor de website). De datum en tijd van uw invoer worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden bij ons bewaard en indien nodig voor de levering doorgegeven aan onze externe dienstverleners.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 punt b van de AVG.

De persoonsgegevens worden bij ons bewaard totdat het bestel- en verzendproces is afgerond en er geen wettelijke bewaringstermijnen meer zijn.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in het kader van een bestelling te herroepen door het sturen van een e-mail aan dataprivacy@schaeffler.com. In dat geval worden alle persoonsgegevens met werking in de toekomst gewist, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaringstermijnen.

3.5. Gegevensverwerking in verband met cookies, web beacons en local storage

3.5.1. Cookies

Om ervoor te zorgen dat u de website op de best mogelijke manier kunt gebruiken, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden bewaard. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden bewaard op de browser van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Hieronder informeren wij u in het algemeen over het gebruik van cookies op onze website en de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Voor meer informatie over specifiek gebruikte cookies verwijzen wij u naar het cookiebeleid van Schaeffler, dat op deze website is gepubliceerd.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die de oproep doet, kan worden geïdentificeerd, ook na een paginawijziging.

Daarnaast gebruiken wij op onze website cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies, en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

Sommige functies van onze website kunnen niet aangeboden worden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, ook na een paginawissel. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Raadpleeg voor meer informatie het cookiebeleid van Schaeffler.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod continu optimaliseren. Raadpleeg voor meer informatie het cookiebeleid van Schaeffler.

Cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker bewaard en naar onze website verzonden. Op die manier hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds bewaarde cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 zin 1 punt b van de AVG. Voor het gebruik van cookies voor analyse- of marketingdoeleinden is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 zin 1 punt a van de AVG of art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG. Cookies worden gebruikt voor statistische en personalisatiedoeleinden bij de verdere ontwikkeling en relevantie van de website, en vertegenwoordigen een gerechtvaardigd belang van Schaeffler.

3.5.2. Web beacons

Web beacons zijn kleine grafische bestanden (ook bekend als "telpixels", "pixeltags" of "clear GIFs") die kunnen worden opgenomen in onze websites, apps, applicaties en nieuwsbrieven en die meestal worden gebruikt in combinatie met cookies. De bovenstaande verklaringen over cookies zijn ook van toepassing op web beacons. Web beacons worden in het bijzonder niet gebruikt als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van de bijbehorende cookie.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van web beacons is art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG. Web beacons worden gebruikt voor statistische en personalisatiedoeleinden bij de verdere ontwikkeling en relevantie van de website, en vertegenwoordigen een gerechtvaardigd belang van Schaeffler.

3.5.3. Local storage

Wij maken gebruik van de functionaliteit van de zogenaamde local storage. Uw gegevens (stamgegevens, statusgegevens en programmagegevens) worden lokaal bewaard in de cache van uw browser. Als u de cache van uw browser niet wist, wordt deze informatie bewaard en kan deze worden uitgelezen bij een volgend bezoek aan de website. Door gebruik te maken van local storage, stellen wij u in staat om uw gegevens correct weer te geven tijdens het browsen op onze website, zonder dit proces onnodig te vertragen en interfaces te overbelasten.

Als u geen local storage wilt gebruiken, kunt u dit op elk gewenst moment instellen in de instellingen van uw respectieve browser. Houd er rekening mee dat in dit geval de functionaliteiten van onze website slechts in beperkte mate of niet langer voor u beschikbaar zijn.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van local storage is art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG. Het gerechtvaardigd belang van Schaeffler bij het gebruik van local storage ligt in het versnellen van processen en het voorkomen van overbelasting van het systeem.

3.6. Gegevensverwerking in verband met socialemedianetwerken

De volgende informatie in het privacybeleid is van toepassing op de sociale media van de Schaeffler Group en op platforms van derden:

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • YouTube
  • XING
  • WeChat
  • VKontakte
  • Facebook

De onderstaande verklaring over de verwerking van persoonsgegevens heeft uitsluitend betrekking op de verwerking door de Schaeffler Group zelf. De aanbieders van de vermelde sociale media verwerken zelf persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers, maar ook van niet-geregistreerde bezoekers van hun websites. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor en de gebruiker of bezoeker moet zich bij de aanbieders van sociale media rechtstreeks informeren over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

De juridische afdeling van de Schaeffler Group is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling van de bovengenoemde aanwezigheid op sociale media.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze aanwezigheid op sociale media door de betrokkenen en kunnen uw gegevens voor verwerking overdragen aan een intern systeem.

3.6.1. Verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt door contact met ons op te nemen, bijv. per e-mail of door middel van een rechtstreeks bericht in sociale media, verwerken wij uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 punt b van de AVG, met het oog op de uitvoering van het contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen die plaatsvinden op uw verzoek of in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG, op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek. Daarbij verwerken wij de gegevens die u ons rechtstreeks bij uw aanvraag verstrekt. In sociale media zijn dat uw gebruikersnaam en uw foto, evenals het bericht dat u ons stuurt. Het kan ook gebeuren dat we uw openbaar profiel bezoeken en gegevens daarvan bewaren, in zoverre dit nodig is voor de bovengenoemde doeleinden.

De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG, op basis van het gerechtvaardigd belang van Schaeffler om gebruikers gerichte informatie over ons en onze services te verstrekken, voor een optimale organisatie van onze aanwezigheid op sociale media en voor een effectieve communicatie met gebruikers. Wanneer de gebruikers door de respectieve aanbieders van de socialemedianetwerken om toestemming voor deze gegevensverwerking worden gevraagd (bijv. bij het registreren door een selectievakje aan te vinken of een overeenkomstige knop te bevestigen), is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 zin 1 punt a van de AVG.

3.6.2. Verwerking van persoonsgegevens door Schaeffler binnen socialemedianetwerken

Bij onze aanwezigheid op sociale media ontvangen wij berichten over de vraag of gebruikers van sociale media onze berichten daar hebben “geliket”, ze interessant vinden, ze delen, ze aanbevelen of erop reageren (afhankelijk van de functie van de sociale media), enz. Daarnaast kunnen we een lijst met onze respectieve volgers of abonnees zien, en bij Xing een lijst met bezoekers van onze aanwezigheid op sociale media. Bovendien kunnen we zien wanneer u beoordelingen over ons bedrijf achterlaat, voor zover deze beoordeling is gekoppeld aan de respectieve aanwezigheid op sociale media.

De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG, op basis van het gerechtvaardigd belang van Schaeffler om gebruikers gerichte informatie over ons en onze services te verstrekken, voor een optimale organisatie van onze aanwezigheid op sociale media en voor een effectieve communicatie met gebruikers. Wanneer de gebruikers door de respectieve aanbieders van de socialemedianetwerken om toestemming voor deze gegevensverwerking worden gevraagd (bijv. bij het registreren door een selectievakje aan te vinken of een overeenkomstige knop te bevestigen), is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 zin 1 punt a van de AVG.

3.6.3. Verwerking van statistische gegevens binnen socialemedianetwerken

Van alle aanbieders van sociale media ontvangen we ook statistische evaluaties over het gebruik van onze aanwezigheid op sociale media. Naast de informatie die is vermeld onder 3.5.1 bevat die bijvoorbeeld ook (afhankelijk van de aanbieder) demografische gegevens, echter alleen in anonieme vorm, een anonieme analyse van de interactie en het bereik van onze aanwezigheid op sociale media en bijdragen, en geanonimiseerde informatie zoals talen, interesses en eindapparaten die door onze gebruikers worden gebruikt.

De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG, op basis van het gerechtvaardigd belang van Schaeffler om gebruikers gerichte informatie over ons en onze services te verstrekken, voor een optimale organisatie van onze aanwezigheid op sociale media en voor een effectieve communicatie met gebruikers. Wanneer de gebruikers door de respectieve aanbieders van de socialemedianetwerken om toestemming voor deze gegevensverwerking worden gevraagd (bijv. bij het registreren door een selectievakje aan te vinken of een overeenkomstige knop te bevestigen), is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 zin 1 punt a van de AVG.

3.6.4. Verwerking van gegevens voor advertentiedoeleinden en aanmaken van gebruikersprofielen door de aanbieders van socialemedianetwerken

De in 3.5.1 en 3.5.2 bedoelde gegevens kunnen ook worden verwerkt voor marktonderzoek en advertentiedoeleinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer we advertenties plaatsen op de betreffende sociale media. De gegevens worden echter verwerkt door de respectieve aanbieders. Houd er ook rekening mee dat zij gebruikersprofielen kunnen aanmaken op basis van uw gebruikersgedrag. Deze gebruikersprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijv. advertenties binnen en buiten de platformen te plaatsen die overeenkomen met uw gedetecteerde interesseprofiel. Neem voor meer informatie hierover contact op met de aanbieders van sociale media.

De aanbieders van sociale media zijn niet gebonden aan onze instructies, maar verwerken uw gegevens op eigen verantwoordelijkheid. Informatie over de aanbieders en hun contactgegevens vindt u terug op hun websites. Daar vindt u ook informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij willen u erop wijzen dat uw gegevens kunnen worden verwerkt door aanbieders van sociale media buiten de Europese Unie. Dit kan risico's voor u met zich meebrengen, omdat op die manier bijvoorbeeld de handhaving van uw rechten kan worden bemoeilijkt. Neem voor meer informatie hierover contact op met de aanbieders van sociale media.

4. Uw rechten als betrokkene

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene volgens de bepalingen van de AVG en u hebt de volgende rechten ten opzichte van ons als verantwoordelijke:

4.1. Recht op informatie (art. 15 AVG)

U kunt ons vragen om te bevestigen of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons worden verwerkt. Wanneer dat het geval is, kunt u bij ons de informatie opvragen waarin de wet voorziet (zie artikel 15, lid 1 van de AVG) en over passende garanties op grond van artikel 46 van de AVG in verband met de overdracht, wanneer de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. De beperkingen volgens §§ 34 en 35 van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens zijn van kracht.

4.2. Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

U hebt tegenover ons een recht op rectificatie en/of aanvulling, voor zover de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. We zijn verplicht de correctie onmiddellijk aan te brengen.

4.3. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

Op grond van de wettelijke bepalingen (zie art. 18 lid 1 van de AVG) kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Raadpleeg art. 18 lid 2 en 3 van de AVG voor de gevolgen van de beperking.

4.4. Recht op verwijdering (art. 17 AVG)

U kunt ons vragen de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen. In dat geval zijn wij verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen, wanneer één van de redenen volgens art. 17 lid 1 van de AVG zich voordoet. Een recht op verwijdering is niet aanwezig in de gevallen van art. 17 lid 3 van de AVG. Bovendien zijn de beperkingen volgens §§ 34 en 35 van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens van kracht.

4.5. Recht op informatie

Wanneer u het recht op rectificatie, verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking tegenover ons hebt ingeroepen, dan zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te brengen van de rectificatie, de verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U hebt tegenover ons het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

4.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

U hebt recht op een gestructureerd, courant en machineleesbaar formaat van de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt. Voor meer details verwijzen we naar art. 20 van de AVG.

4.7. Recht op bezwaar (art. 21 AVG)

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, op grond van art. 6 lid 1 punt e of f van de AVG. Voor meer details verwijzen we naar art. 21 van de AVG.

Bovendien hebt u het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, in overeenstemming met art. 77 van de AVG, in combinatie met § 19 van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens.

5. Naam en adres van de verantwoordelijke

Schaeffler Nederland B.V.
Koolhovenstraat 2
3772 MT Barneveld
Nederland

6. Naam en adres van de functionaris gegevensbescherming

Schaeffler AG
Functionaris gegevensbescherming
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Duitsland

Uitgave: Versie 2.0, 10/2021

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accepteren